We zijn verhuisd

We zijn verhuisd naar: www.omroepede.nl


Algemene voorwaarden Omroep Ede

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. (2 september 2010, nummer 09070199)

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Omroep Ede: de verkoper van de producten en diensten, gevestigd te Molenstraat 45, 6711 AW te Ede;
 • Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Stichting Lokale Omroep Ede onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;
 • Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Omroep Ede en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten;
 • Producten: zaken die het onderwerp zijn van de overeenkomst en alle bijbehorende diensten / services;
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Omroep Ede aan koper, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot): brochures, advertenties, catalogi, offertes, internetsite(s), e- mail, faxen, brieven, opdrachtbevestigingen en facturen;
 • Internet: de internetsite van Omroep Ede, www.omroepede.nl.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Omroep Ede en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

2.2 Op bepaalde producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Stichting Lokale Omroep Ede en koper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper wordt door Stichting Lokale Omroep Ede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.2 Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij Stichting Lokale Omroep Ede niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper.

3.3 Omroep Ede heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw te sluiten overeenkomsten. Op reeds bestaande overeenkomsten blijft de oude versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van Omroep Ede zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de koper hiervan bericht krijgen.

4.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijke orderbevestiging naar de koper is verzonden naar het door de koper opgegeven adres of wanneer koper op andere schriftelijke wijze een akkoord voor levering van Stichting Lokale Omroep Ede ontvangt of doordat door Omroep Ede uitvoering aan een order wordt gegeven.

4.3 Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gedaan. Omroep Ede staat niet in voor: afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst.

4.4 koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs.

4.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Omroep Ede zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen

5.1 Alle door Omroep Ede gecommuniceerde prijzen zijn in euro, inclusief BTW.

5.2 Bezorgkosten voor Nederland zijn inbegrepen in de prijs.

5.3 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden kunnen op een actie van toepassing zijn. Van zowel de geldigheidsduur alsook specifieke, dan wel aanvullende voorwaarden, staat een vermelding bij de actie.

5.4 Verleende kortingen en of andere (prijs)afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieraan ontleend worden voor andere overeenkomsten

Artikel 6 – Betaling

6.1 Omroep Ede accepteert uitsluitend de volgende betaalwijze:

 • Bancaire overschrijving via iDeal

De betaalwijzen kunnen in de toekomst worden uitgebreid of beperkt. De actuele betaalwijzen worden kenbaar gemaakt op de internetsite.

6.2 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde berichten onverwijld aan Omroep Ede te melden.

6.3 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat de koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de koper in verzuim is, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Omroep Ede op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Indien de koper in verzuim is dan is de koper verplicht de eventuele (buiten-) gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75,00 (incl. BTW).

6.5 Elk door de koper verrichte betaling strekt telkens eerst ter voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten. De betaling van opeisbare facturen zullen worden voldaan op basis van anciënniteit (noot: wellicht eenvoudiger woord gebruiken), niettegenstaande andersluidende mededelingen van de koper.

6.6 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Omroep Ede gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper alle verplichtingen volledig is nagekomen.

6.7 Deelbetalingen zijn enkel gerechtigd in overleg met Omroep Ede.

6.8 Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Omroep Ede op te schorten.

6.9 Omroep Ede heeft het recht om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen.

6.10 Indien Omroep Ede, nadat de koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, dan doet dit niet af aan het bepaalde in 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Omroep Ede is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mag, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, het product enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast.

7.3 De koper stemt toe om op eerste verzoek van Omroep Ede, of door Omroep Ede aan te wijzen (rechts)personen, de producten ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de producten zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten mee te nemen.

7.5 In geval van leveringen van beeld- en geluidsmateriaal verkrijgt de koper alleen de gebruiksrechten en wordt de koper nimmer eigenaar van het beeld- en geluidsmateriaal. De auteursrechten berusten bij Omroep Ede.

Artikel 8 – Aflevering, afleveringstermijn en inspectie bij aflevering

8.1 Opgaven van aflevertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn. Nader verstrekte informatie omtrent levertijden blijft eveneens indicatief.

8.2 Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de aflevering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt ,dan mag de overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 13.

8.3 Indien Omroep Ede voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Omroep Ede

8.4 Aflevering geschiedt door bezorging op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Stichting Lokale Omroep Ede levert uitsluitend in Nederland. Buitenlandse leveringen gaan in overleg (noot: dus uitsluitend kan hier niet).

8.5 Bezorging kan in meerdere deelleveringen plaatsvinden. Dit zal voor de koper geen extra kosten met zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst is opgegeven.

8.6 Het risico gaat over op de koper zodra de producten op het opgegeven adres zijn bezorgd.

8.7 Wanneer bij een poging tot bezorging de koper de (deel)aflevering niet accepteert dan is Stichting Lokale Omroep Ede gerechtigd de kosten, hierin mede begrepen de kosten van terugzending en (transport-)schade, voortkomend uit deze niet acceptatie te verhalen op de koper.

8.8 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.

8.9 Koper dient Omroep Ede binnen twee weken na de ontdekking van een gebrek of het moment waarop zij dit gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken op de hoogte te stellen van non-conformiteit met het overeengekomene.

8.10 De koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Omroep Ede in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

8.11 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de koper geen rechten ontlenen.

8.12 Indien de koper geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de koper geen aanspraken terzake.

8.13 Het staat de koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Stichting Lokale Omroep Ede daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Omroep Ede.

8.14 Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Omroep Ede voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen.

Artikel 9 – Ruilen en herroepingrecht

9.1 De koper mag binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangstname zonder boete en zonder opgave van redenen de koop ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2 t/m 9.5. Indien van het herroepingrecht gebruik wordt gemaakt zal Omroep Ede zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding zorgdragen voor de terugbetaling van het door de koper aan Stichting Lokale Omroep Ede betaalde, mits de desbetreffende producten zijn geretourneerd.

9.2 Uitgesloten van ontbinding in de zin van artikel 9.1 of omruilen van een product zijn de volgende producten:

 • Alle mediadragers (hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, begrepen audio- en video opnamen), tenzij het verkeerde product is geleverd;
 • Gepersonifieerde producten en producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van de koper zijn gemaakt/besteld;
 • Producten waarvoor een dagprijs geldt.

9.3 Het betreffende product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dienen in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd.

9.4 De koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende product. De kosten van de terugzending zijn in principe voor rekening van de koper. Terugzending dient te geschieden volgens de specifieke richtlijnen die door Omroep Ede worden verstrekt (RMA-procedure).

9.5 Omroep Ede kan besluiten, in het kader van de RMA-procedure, het betreffende product op te halen bij de koper. Koper dient dan, conform de richtlijnen, Stichting Lokale Omroep Ede in staat te stellen het product op te laten halen.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.8 e.v. is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Stichting Lokale Omroep Ede de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of onderdelen, hetzij de betreffende producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Omroep Ede terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de producent zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
 • indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
 • indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt;
 • indien het product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.

Artikel 11 – Verzuim en ontbinding

11.1 Bij verzuim van koper of in één van de in artikel 11.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Omroep Ede op koper, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Omroep Ede bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Omroep Ede op grond van de wet of de overeenkomst.

11.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) koper, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Stichting Lokale Omroep Ede binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien Omroep Ede door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen of langer duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

12.3 Ingeval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Omroep Ede als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

12.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Omroep Ede onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van  Omroep Ede kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoringen, bedrijfsstoringen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Omroep Ede of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.5 Omroep Ede zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13 – Services en diensten

13.1 Omroep Ede is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van onderaannemers.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 De gegevens van een koper zullen uitsluitend voor het maken en versturen van het product gebruikt worden. De gegevens van de koper zullen nimmer aan derden verstrekt worden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

16.2 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Ten aanzien van geschillen tussen Omroep Ede en koper is de bevoegde rechter te Arnhem bevoegd.

Musica mundial

Muziek uit alle windstreken, wereldmuziek dus, is iedere week een uur lang te beluisteren op de dinsdagavond bij EDE FM.
Samensteller en presentator René Hazeleger probeert iedere keer een zo breed mogelijk programma samen te stellen, met o.a. merengue, salsa, cumbia, reggae, balkan, bhangra, Afrikaanse, Arabische en Ierse muziek.

Daarnaast zijn er intervieuws met artiesten te beluisteren. In het verleden was dat bijvoorbeeld met Minyeshu, Hanggai, Flogging Molly, Monica Akihari, Bombino en Toumast.

MinyeshuMinyeshu

Bombino2
Bombino

Toumast2Moussa Ag Keyna van Toumast

 

 

 

Musica mundial wordt gemaakt door:
Samenstelling en presentatie: René Hazeleger
Techniek: Marcel Moerman en Adrie Speklé
Musica mundial wordt uitgezonden op:
dinsdag 21.00 uur
donderdag 0.00 uur
zondag 18.00 uur (herhaling)
Links van Musica mundial:
Uitzending gemist

Uitzending 14 februari 2015

 
Presentatie René Hazeleger
 
afblijven1 Uitvoering musical 'Afblijven' door leerlingen van Het Streek 
Docent van CSG Het Streek Michel Berendsen en leerlingen Tom van Heumen en Fiep van Wolde over de uitvoering, de voorbereiding en alles wat er bij komt kijken voor de uitvoering van de musical 'Afblijven'. De musical is afgeleid van het gelijknamig boek van Carry Slee. Het Streek voert 'Afblijven' uit op 17, 18 en 19 februari in De Reehorst in Ede.
 
 
2 Jan van den Brink van Cinemec over het brengen van kunst naar de bioscoop
Onder de noemer 'Kunst in CineMec'  worden vanaf 17 februari  zes exclusief voor de bioscoop opgenomen producties getoond, met o.m. Henri Matisse vanuit het Tate Modern in Londen en beroemde  schilderijen van het Van Gogh Museum in Amsterdam.
De tentoonstellingsfilms werden opgenomen in beroemde musea, zoals de National Gallery, het Mauritshuis en het Rijksmuseum.
 
3 diverse nieuwsberichten
 
4 Vaste boekenrubriek van Gertom de Beer
Over de debuutroman 'Birk' van Jaap Robben.
Het boek kreeg lovende recensies.

 

Musica Mundial (10 februari 2015)

In de uitzending van 10 februar 2015 was muziek te beluisteren van Lokonon Andre & Les Volcans, Carlos Embales, Flavia Coelho. Quatro Ventos, Saber Al Roubai, Diana Haddad en Burning Spear.

quatroventosDaarnaast was er een uitgebreid interview met Emanuel Pesanha, voorman van Fado-groep Quatro Ventos.
Quatro Ventos trad op 12 februari op in Cultura. 
Beluister hier het interview.

 

 

 

Musica Mundial wordt gemaakt door:
samenstelling en presentatie: René Hazeleger
techniek: Marcel Moerman en Adrie Speklé
Musica Mundial wordt uitgezonden op:
dinsdag 21.00 uur
Links van Musica Mundial:
Uitzending Gemist